Recently Sold Homes - Mitra Nobakht-Eivaly & Vlad Petoukhov ...